Көн темасы

Эшлисе эшлђр ђле бихисап

Яшел Њзђн муниципаль районныћ предприятие, оешма џђм учреждение ќитђкчелђре белђн дњшђмбе кићђшмђсен район башлыгы Сергей Батин узган атнага йомгак ясаудан башлады. Ђлфия ЗЫЯКАЕВА Љлкђннђр декадасы башланып, районда бу ућайдан чаралар њткђрелђ. «ПОЗИС»ныћ футбол командасы ќићњ яулап кайткан. Ђ менђ Яшел Њзђн командасы Татарстан чемпионатында ђлегђ IV урында. Авыр атлетика буенча...

Яшел Њзђн муниципаль районныћ предприятие, оешма џђм учреждение ќитђкчелђре белђн дњшђмбе кићђшмђсен район башлыгы Сергей Батин узган атнага йомгак ясаудан башлады.

Ђлфия ЗЫЯКАЕВА

Љлкђннђр декадасы башланып, районда бу ућайдан чаралар њткђрелђ. «ПОЗИС»ныћ футбол командасы ќићњ яулап кайткан. Ђ менђ Яшел Њзђн командасы Татарстан чемпионатында ђлегђ IV урында. Авыр атлетика буенча яшел њзђнле Артем Акулов Румыниядђ узган Европа чемпионатында ќићњ яулаган. Шђџђрдђ 52нче янгын сњндерњ часте каршында бер ел элек нигез салынган гыйбадђтханђ џђм часовня ачылу џђм анда ТР МЧСы министры килње, «Майский» агрофирмасында энергоњзђк ачылып, анда ТР Президенты катнашуы турында да ђйтелде. Башлык шђџђрнећ хђрби комиссары белђн узган атнада тугандаш шђџђр - Кронштадтта булып, анда безнећ шђџђрдђн хђрби хезмђт узучылар белђн очрашкан, шђџђрлђр арасындагы тугандашлык мљнђсђбђтлђре тагын да ныгытылган.
Быелгы урып-ќыю эшлђре хакында кићђшмђдђ авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек идарђсе ќитђкчесе Таџир Ќиџаншин сљйлђде. Бер генђ тармак та авыл хуќалыгы кебек шуныћ кадђр табигать шартларына бђйле тњгел. Экстремаль 2010 ел шуныћ ачык мисалы булып тора. Климат шартлары китергђн зыянны агротехнологияне камиллђштереп кенђ киметеп була. Шуны истђ тотып, район предприятиелђрендђ ђлеге антифакторны гамђлгђ ашыру чаралары књрелђ. Быелгы чђчњ эшлђренећ њз вакытында џђм сыйфатлы башкарылуы нђтиќђсендђ, урак чорында авыл хуќалыгы культураларыннан мул ућыш ќыеп алу мљмкин булган. Шулай итеп, бер гектардан ућыш 39,6 центнер чыгып, бљртекле культуралар 68262 тонна тђшкил иткђн. Орлык та артыгы белђн ђзерлђп куелган. Терлек азыгы 71777 тонна ђзерлђнеп, бер шартлы баш терлеккђ 34,1 центнер азык берђмлеге туры килђ. Бу кљнгђ районда ул ел ярымлык ђзерлђнсђ дђ, терлек азыгы ђзерлђњ дђвам итђ. Кыскасы, районныћ агросђнђгать комплексы њз алдына куйган бурычны быел намус белђн њтђгђн.
Шђџђр юлларын, ишегалларын ремонтлауга шђџђр башкарма комитеты ќитђкчесе Игорь Штин тукталды. Шђџђр эчендђге юлларны ремонтлауга быел шђџђр бюджетыннан 2 миллион сум акча бњлеп бирелгђн. Ђмма бу, 2010 ел белђн чагыштырганда, 1 миллион сумга кимрђк. Шућа карамастан, эш бик актив алып барыла. Республика бюджетыннан шђџђр хакимияте џђм республика Президенты арасында ышанычлы мљнђсђбђт урнашу нђтиќђсендђ, 35 миллион сум акча бњлеп бирелгђн. Дђњлђт Советы депутаты Леонид Барышев ярдђме белђн Столичная џђм Степная урамнарын тљзеклђндерњ эшлђре бара. Хђзерге вакытта «Йошкар-Ола - Яшел Њзђн» автомобиль юлы да ремонтлана. «Волговятскуправдор» ФДУ кљче белђн, ниџаять, Новостроительная урамында озак кљтелгђн юл ремонтланган. Аныћ љчен РФ бюджетыннан књчерелгђн 27 миллион сум акча тотылган.
Кићђшмђ эшенђ йомгак ясаган башлык авыл хуќалыгы тармагында мљгезле эре терлек саныныћ кимње, ќирлђрнећ аерым урыннарда эшкђртелмђве бњгенге кљндђ зур проблема булып калуын ђйтеп узды. Эшлђнђсе эшлђр ђле књп. Юлларны ремонтлау, аларны њз дђрђќђсенђ ќиткерњ шулай ук зур проблема булып калса да, бу юнђлештђ ел саен шактый эш алып барыла. Бу эштђ ярдђм кулы сузган Дђњлђт Советы депутатларына да рђхмђт сњзлђре ђйтелде. Ягу чоры ућышлы башланып киткђн. Ђмма ќылылык љчен бурычы булган йортларга ул ић соћыннан бирелгђн. Бу юнђлештђ кулланучыларныћ ќылылык љчен тњлђњдђ бурычы џаман артуга таба бара. Ул 100 миллион сум тирђсендђ. Ђлеге проблеманы да хђл итњ юлын табарга кирђк.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

" prefix="og: http://ogp.me/ns#"> Эшлисе эшлђр ђле бихисап
Яшел Үзән

Яшел Үзән шәһәре

Көн темасы