Көн темасы

Ярминкђлђрдђ – кљзге байлык

Яшел Њзђндђ кљзге ярминкђлђр Шђџђр кљнендђ - 30 август иртђсендђ башланган иде. Узган бер айда шђџђр џђм район халкына, башкарма комитетныћ сђњдђ идарђсеннђн алынган мђгълњматларга караганда, барысы 115 тонна бђрђћге, 8 тонна суган, 1,1 тонна ит сатылган. Моннан тыш, халык баклажан, кђбестђ, помидор, карбыз, кавынны, бњтђн тљр авыл хуќалыгы продукциясен...

Яшел Њзђндђ кљзге ярминкђлђр Шђџђр кљнендђ - 30 август иртђсендђ башланган иде. Узган бер айда шђџђр џђм район халкына, башкарма комитетныћ сђњдђ идарђсеннђн алынган мђгълњматларга караганда, барысы 115 тонна бђрђћге, 8 тонна суган, 1,1 тонна ит сатылган.

Моннан тыш, халык баклажан, кђбестђ, помидор, карбыз, кавынны, бњтђн тљр авыл хуќалыгы продукциясен бик телђп сатып ала. Ярминкђлђрдђ шулай ук балык, ярма, он, шикђр комы, хђтта бал да сатыла.

Шђџђр базарында да, Мирныйда да шимбђ џђм якшђмбедђ халык кайнап тора. Нигездђ, икенче икмђкне - бђрђћгене кышка књплђп сатып алалар. «Безнећ район хуќалыклары бђрђћге, гомумђн, яшелчђ њстерњ белђн соћгы елларда бик шљгыль­лђнми, шућа књрђ бу тљр яшелчђлђрне безгђ читтђн китереп саталар, - дип сљйли Мирныйда ярминкђ эшен карап-тикшереп йљргђн авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек идарђсе начальнигы урынбасары Вильям Хђмитов. - Утыртсаћ, бђрђћге њсђ ул, дип сљйлђргђ яратсак та, мђшђкате књп аныћ: авырулар килеп чыкмасын, ућышы ђйбђт булсын љчен, ќирен дђ, орлыгын да эзлекле рђвештђ карап торырга кирђк. Бђхеткђ, бђрђћге њстерњ белђн ныклап шљ­гыль­лђнњче хуќалыклар республикада књп».

Њзебезнекелђр њстермђсђ дђ, базарларда бђрђћге књп. «Безгђ якын-тирђ тљбђк­лђрдђн, аерым алганда, Чуашия, Мари Эл республикаларыннан китереп саталар. Апас, Кукмара, Арча, Балтачта њстерелгђн бђрђћгене дђ халык бик телђп сатып ала, - дип сљйли муниципаль район башкарма комитетыныћ сђњдђ бњлеге ќитђкчесе Елена Мигунова. - Ярминкђ барган ике-љч ай вакыт эчендђ республикабызныћ шушы районнарыннан китереп саталар аны безгђ. Бђрђћгелђре чиста, њзебезнећ тљбђктђ њстерелгђнгђ књрђ, озын кыш буена ђйбђт саклана, бозылмый да, череми дђ».

Хезмђте књп керсђ дђ, авыл хуќалыгы продукциясе, шул исђптђн бђрђћге дђ кыйммђт тњгел. Бђрђћгенећ бер килограммын 6-10 сумга сатып алырга мљмкин. Суган - 10-12 сум. Сыер ите - 190 сум, дућгыз ите 150 сум ярминкђдђ. Елена Мигунова ђйтњенчђ, авыл хуќалыгы продукциясенећ кайбер тљр­лђренђ, шул исђптђн бђрђћ­гегђ бђялђр тљшђргђ дђ мљмкин. Ник дигђндђ, быел, кайсы тљр яшелчђне генђ алма, ућыш ђйбђт булды, бђрђћгесе дђ, кыяр белђн помидоры да, кишер белђн суганы да, кыскасы, бары да ишелеп ућды. Ђмма бђялђр тљшђр дип кљтеп ятарга кирђк­ми, кышныћ корсагы зур дигђн мђкальне истђ тотып, озын салкын кышка дип исђплђнгђн яшелчђлђрне базар мђйданнарында гади хезмђт кешесе љчен махсус оештырылган ярминкђдђ алып, кљннђр матур булганда, кояш елмаеп торган чакта, киптерђсен киптереп џђм чис­тартып, коры базга салып куярга ашыгырга кирђк.

Ђлифел ТАРАЗОВА

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

" prefix="og: http://ogp.me/ns#"> Ярминкђлђрдђ – кљзге байлык
Яшел Үзән

Яшел Үзән шәһәре

Көн темасы