Көн темасы

Картаямыни соћ йљрђк?!

Ђйе, картаймый икђн ул. Чђчлђргђ чал тљшсђ дђ, йљзећне ќыерчыклар басса да, кем ђйткђндђй, йљрђк - 18дђ. Ђ менђ књћелнећ кайсыдыр бер почмагында «мин инде карт, кемгђ хаќђтем бар, карчык булганчы балчык бул икђн ул», дигђн юньсез уйлар кереп оялый да, итђк чабуыннан тотып, артка љстери. Кемдер, бу књћелсез уйларны...

Ђйе, картаймый икђн ул. Чђчлђргђ чал тљшсђ дђ, йљзећне ќыерчыклар басса да, кем ђйткђндђй, йљрђк - 18дђ. Ђ менђ књћелнећ кайсыдыр бер почмагында «мин инде карт, кемгђ хаќђтем бар, карчык булганчы балчык бул икђн ул», дигђн юньсез уйлар кереп оялый да, итђк чабуыннан тотып, артка љстери. Кемдер, бу књћелсез уйларны куып ќибђреп, тормыш рђхђтлеклђрен тоеп яши бирђ: балаларына биреп ќиткермђгђн књћел ќылысын оныкларына љлђшђ, ќђмђгать эшлђрендђ актив катнаша, тирђ-юньдђгелђр борын ќыермаслык матур кеше булып кала ала. Ђ кемдер, гел сукранып, авыруларыннан зарланып, љстђгелђрне сњгеп йљрњче мыжык бер картка ђйлђнеп кала.

Ничек уйлыйсыз, кайсы тљркем зуррак? Ђлбђттђ, беренчесе! Књрегез, ђйлђнђ-тирђ­бездђ гомер кљзен пыскак яћгырлы итеп тњгел, алтын яфраклы итеп яшђњчелђр књпме?!

Горький исемендђге мђдђ­ният сараенда Мђгъсњм Гаффаров ќитђкчелегендђ эшлђп килњче гармунчылар ансамблендђ нђкъ менђ шундый кешелђр ќыелган. Моннан егерме еллар элек оешкан ансамбльгђ бњген 18-20, нигездђ, пенсионер, хезмђт ветераннары йљри. Вараксин гармуннарында, њзебезнећ тальяннарда љздереп уйнап, картлыкны якын да ќибђрми алар. Ић љлкђн гармунчы Сибгат ага Насыйбуллин 75 яшен тутырса да, ић яшь гармунчылары Фђрит Габдрахмановтан осталыгы белђн дђ, яшђњ кљче белђн дђ калышырга ќыенмый ђле. Телђсђ нинди мђќлес, Сабан туйлары књрке Ђхтђм Зиннђтуллинны Мирныйда танымаган кеше сирђктер. Ул Сабан туйларыннан, урам тутырып, гармун сайратып кайтулары гына да ни тора! Гаилђлђре белђн ансамбльгђ йљрњчелђр бар. Наилђ белђн Тђлгать Нђбиуллиннар, Ђкълимђ белђн Рђшит Сибгатуллиннар уйнап-ќырлап ќибђрсђ, тормышныћ бљтен мђшђкате онытыла, яшђњ дђрте арта. Гармунчылар арасыннан Џади Вђлиевне аерып њтђргђ кирђктер. Гомер буе - заводта эшлђгђндђ дђ, хђзер сак бњлегендђ хезмђт иткђндђ дђ књрекле дусты кулыннан тљшми аныћ. Кирђк икђн, татар халык ќырын да, Рљстђм Яхин романсларын да, операдан ария дђ ќырлап бирђ ала, афђрин! Гармунчылар ансамбленећ џђр ђгъзасы турында озын итеп язып булыр иде, аларныћ џђркайсы яшьлђр љчен тормыш љлгесе булырлык. Тик менђ аларныћ иќатына ихтыяќ кимњ генђ књћеллђрен борчый. Моннан 5-6 ел элек бер генђ Сабан туе да, милли чара да алар катнашыннан башка узмый иде. Казанда узучы «Уйнагыз, гармуннар!» бђйгесен дђ яшел њзђнлелђр бизђде. Хђзер књбрђк њз казаннарында кайныйлар. Књптђн тњгел Мђгъсњм Гаффаровка гармунчылар ансамблен оештыру идеясен тђкъдим иткђн, соћыннан њзе дђ бирегђ бик актив йљргђн Солтан ага Тљхфђтуллинны Волжскида яшђњче туганнары, књрше республика гармунчылары белђн бергђ, бик зурлап искђ алганнар. Ђй, уйнап та карый иде Солтан абый гармунны! Редакциядђ узган бер генђ чара да Солтан абыйныћ йљгерек бармаклары биегђн гармунсыз узмады. Ќђннђттђ дђ, кулыннан гљл тамдырып, фђрештђлђрне биетеп утыра торгандыр ђле!

Халык алдында гармун књтђреп торган љлкђн яшьтђге абыйларга карыйсыћ да, уйлап куясыћ: аларныћ шушы эшен дђвам итњчелђр бармы соћ? Кнопкага басарга гына љйрђнгђн џђм, нигездђ, моћ тњгел, књкле-яшелле тавышлар ќыелмасын тыћлап њсњче яшьлђребезне књреп, гармун љчен ђрнеп куясыћ. Бар ул виртуозларча концерт гармунында уйнарга љйрђнеп, аныћ ярдђмендђ йолдызга ђйлђнњчелђр. Ђ менђ књћел тулганда, башны кыћгыр салып, бушанырга яки яшђргђ дђрт џђм илџам алырга гади гармуннан да яхшысы юк.

Бњген ансамбль ђгъзаларыныћ тљп хыялы џђм максаты - татар халкыныћ аерылгысыз атрибуты, моћы символы - гармунны оныттырмау, яшь буынга иќади њрнђк књрсђтњ. Иќатлары белђн генђ тњгел, њзлђренећ яшђњ рђвеше белђн дђ яшьлђргђ њрнђк булулары турында уйлап та карамыйлардыр ђле. Чљнки алар бит барысы да 18дђ генђ!

Гњзђл Минџаќева

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

" prefix="og: http://ogp.me/ns#"> Картаямыни соћ йљрђк?!
Яшел Үзән

Яшел Үзән шәһәре

Көн темасы