Район тормышы

Электрон чират эшли

Узган ел, 2009 ел белђн чагыштырганда, мондый чараларныћ 66 мећгђ артуы билгеле. Шућа књрђ дђњлђт техник тикшерњ станциялђренђ эш аеруча књп. Былтыр алар 666 мећнђн артык автомобильне тикшергђн. Машина йљртњ таныклыгын бирњ џђм аларны алмаштыру кебек эшлђр дђ шактый. Узган ел 172 мећ машина йљртњ таныклыгы бирелгђн, 2003 ел белђн...

Узган ел, 2009 ел белђн чагыштырганда, мондый чараларныћ 66 мећгђ артуы билгеле. Шућа књрђ дђњлђт техник тикшерњ станциялђренђ эш аеруча књп. Былтыр алар 666 мећнђн артык автомобильне тикшергђн. Машина йљртњ таныклыгын бирњ џђм аларны алмаштыру кебек эшлђр дђ шактый. Узган ел 172 мећ машина йљртњ таныклыгы бирелгђн, 2003 ел белђн чагыштырганда, 100 мећгђ артык.

Менђ болардан чыгып, Татарстан ЮХИДИ халыкка электрон хезмђт књрсђтњ системасын актив тђкъдим итђ башлады. Бњгенге кљндђ тњбђндђге хезмђтлђргђ гражданнар алдан чиратка языла ала:

- автомототранспортны теркђњ;

- дђњлђт техник тикшерње узу;

- машина йљртњ таныклыгын алмаштыру;

- машина йљртњ буенча практик имтихан њтњ.

Электрон чират ЮХИДИныћ барлык эре теркђњ џђм имтихан бирњ тармакларында эшли.

Алдан язылып кую љчен гражданнар ЮХИДИ подразделениесенђ килеп мљ­рђќђгать итђргђ тиеш. Казан шђџђренећ имтихан бирњ џђм теркђњ тармакларында uslugi.tatarstan.ru интернет-сайты яки Татарстан Республикасы «Электрон хљкњмђт» универ­саль ќайланмасы - республика дђњлђт учреждение­лђре биналарында урнашкан инфоматлар ярдђмендђ алдан язылу мљмкинлеге бирелђ. Имтиханныћ II этабы - машина йљртњ буенча практик эшкђ алдан rpolice.ru сайты аша яки 5-333-982 телефоны аша алдан язылып куярга була. Эчке эшлђр министрлыгыныћ ЮХИДИ хезмђте гражданнары кабул итњнећ сыйфатын арттыру, чират торуныћ вакытын кыскарту џђм хезмђт књрсђтњче персоналныћ эш вакытын экономиялђњ максатында терминал аша чират алганда бик игътибарлы булырга чакыра.

Тагын шунысын искђ тљшерђбез: «электрон чират» буенча талон алганчы башта кирђкле документларныћ барысыныћ да булуы ачыклагыз, шуннан соћ чиратыгызны кљтегез. Мђќбњри ки­рђкле булган документлар исемлеге gibdd.tatarstan.ru џђм rpolice.ru сайтында књрсђтелгђн. Гражданнарныћ барлык телђклђре џђм кисђтњлђре Татарстан Республикасы Хљкњмђтенећ интернет-кабул итњ чарасы prav.tatarstan.ru /toreception.htm џђм электрон чиратлар хезмђте телефоны (843)2647330 аша кабул ителђ. Шулай ук инфомат аша џђм uslugi.tatarstan.ru ны файдаланып, тњлђгђн акчаныћ килњ-килмђвен Татарстан Республикасыныћ дђњлђт џђм муниципаль хезмђтлђре контакт-њзђге телефоны -
5-114-115 аша белергђ була.

Гњзђл МИНЏАЌЕВА

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

" prefix="og: http://ogp.me/ns#"> Электрон чират эшли
Яшел Үзән

Яшел Үзән шәһәре

Район тормышы