Иман нуры

УРТАК БЂЙРЂМ, уртак шатлык

Књптђн тњгел шђџђрнећ янгынга каршы федераль хезмђтнећ 8нче отряды урнашкан 52нче янгын сагы часте янында намаз уку йорты џђм часовня ачылды. Тантанада республикадан зур кунаклар, шђџђр ќитђкчелеге, предприятие, оешма вђкиллђре џђм дин ђџеллђре катнашты. Ђлфия ЗЫЯКАЕВА Яшел Њзђн янгын сагы гарнизонында мондый гыйбадђтханђлђр тљзњ идеясе узган елда Россия МЧСыныћ 20...

Књптђн тњгел шђџђрнећ янгынга каршы федераль хезмђтнећ 8нче отряды урнашкан 52нче янгын сагы часте янында намаз уку йорты џђм часовня ачылды. Тантанада республикадан зур кунаклар, шђџђр ќитђкчелеге, предприятие, оешма вђкиллђре џђм дин ђџеллђре катнашты.

Ђлфия ЗЫЯКАЕВА

Яшел Њзђн янгын сагы гарнизонында мондый гыйбадђтханђлђр тљзњ идеясе узган елда Россия МЧСыныћ 20 еллык юбилее ућаеннан туган иде. Ђлеге масштаблы проектныћ инициаторы - федераль янгын сагыныћ 8нче отряды ќитђкчесе Зљфђр Хђлиуллин. Бу идеяне район ќитђкчелеге џђм шђџђрнећ зур предприятиелђре дђ књтђреп чыгып, тљзелешкђ ярдђм итњдђн баш тартмаган. Проектыныћ генераль иганђчесе - «А.М.Горький исемендђге Яшел Њзђн заводы» ачык акционерлык ќђмгыяте.
Мондый корылмалар торгызу башка кљч структураларында (МВД, УИН) кић кулланылса да, МЧС системасында моћарчы тљзелгђне булмаган. Ђ дини корылмалар буш урында џђм телђк-уйсыз тљзелђ алмый. Ул инициативалы, эшлекле џђм килђчђккђ карап яшђњче кешелђр кулыннан гына килђ торган эш. Андый храмнар торгызу зур ќаваплылык џђм бљтен дини кануннарныћ њтђлешен талђп итђ.
Аларга нигез ташы тантаналы тљстђ 2010 елныћ 22 октябрендђ салына. Дин ђџеллђре, булачак тљзелеш урыннарында догаларын укып, хђер-фатихасын бирђ, килђчђк буынга юллама салынган капсулалар да куела.
Тљзњчелђр дђ, њз чиратында, гыйбадђт йортларын милли культураныћ бљтен нечкђлеген исђпкђ алып тљзергђ тырышкан. Аларныћ тырышлыгы аркасында мђчет белђн часовня янгын сагы часте белђн завод территориясенђ њзенчђлекле булып кереп урнашкан. Њзенђ књрђ бер архитектура панорамасы барлыкка килгђн. Тљзелеш эшлђрендђ 8нче отрядныћ шђхси составыныћ, Горький исемендђге заводныћ булышлыгын аерым билгелђргђ кирђк. Кыскасы, бу тљзелеш, бердђм эшкђ ђйлђнеп, халык ягыннан да, предприятиелђрдђн дђ, эшмђкђрлђрдђн дђ ярдђм књп булган. Дини концессия вђкиллђре дђ читтђ калмаган - тљп консультантка ђйлђнгђн. Гыйбадђт йортлары завод территориясендђ урнашканлыктан, заводта эшлђњчелђргђ дђ дога кылып, намаз укып чыгарга мљмкин булачак.
Тантанада чыгыш ясаган шђџђр башкарма комитеты ќитђкчесенећ беренче урынбасары Алексей Грушин, ќыелучыларны котлап, бу храмнарныћ тљзелње шђџђр љчен зур горурлык булуын, толерантлыкны књрсђтњен билгелђде. ТР МЧСы министры Рђфис Хђбибуллин бу вакыйганыћ яшел њзђнлелђрнећ генђ тњгел, ђ бљтен республика халкыныћ бђйрђменђ ђйлђнњен ассызыклады, янгын сњндерњче-коткаручыныћ џљнђре бик авыр џђм куркыныч булуын, шућа књрђ мондый дини йортлар коткаручыларныћ да, шђџђр халкыныћ да ќанына тынычлык таба торган урынга ђйлђнђчђген билгелђде. Ул 8нче отрядныћ шђхси составына, ќитђкчесе З.Хђлиуллинга, Горький исемендђге заводныћ генераль директоры Р.Мистаховка, иганђчелђргђ, тљзњчелђргђ рђхмђтен ќиткереп, ќыелучыларны шушы истђлекле кљн белђн тђбриклђде. Шулай ук бу тантанада Яшел Њзђн шђџђренећ мљхтђсибе Габделхђмит хђзрђт Зиннђтуллин џђм Яшел Њзђн чиркђвеннђн протеирей Святослав атакай да, ќылы котлауларын ќиткереп, якты џђм шатлыклы кљннђр телђде. Р.Хђбибуллин тљзелешкђ ярдђм итњчелђргђ, аерым алганда муниципаль район башлыгы С.Батинга (аћа ул соћыннан, ќитђкчелђрнећ дњшђмбе кићђшмђсендђ тапшырылды) џђм Горький исемендђге заводныћ генераль директоры Р.Мистаховка Россия МЧСыныћ «Коткаруда ярдђме љчен» медален тапшырды. Инициаторларга, иганђчелђргђ џђм башка бик књплђргђ 8нче отряд ќитђкчесе З.Хђлиуллинныћ, мљхтђсибђтнећ џђм владыка Анастасийныћ Рђхмђт хатлары тапшырылды. Шундый котлаулардан соћ догалар укылып, тасмалар киселеп, ике гыйбадђтханђнећ дђ ишеклђре ачылды, тирђсенђ агачлар утыртылды.
Р.Йосыпова фотолары.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: 250

" prefix="og: http://ogp.me/ns#"> УРТАК БЂЙРЂМ, уртак шатлык
Яшел Үзән

Яшел Үзән шәһәре

Иман нуры