Яшел Үзән

23 сентябрь 2011 яңалыклары

 • 23 сентябрь 2011 - 04:53
  Спорт киләчәге биредә үсә
  Яңа уку елына мәктәпләр генә түгел, ә өстәмә белем бирү учреждениеләре, шул исәптән балалар-яшүсмерләрнең спорт көрәше мәктәбе дә җитди әзерлек белән керә. Моны без үз күзләребез белән күрдек. Ике спорт залына да агымдагы ремонт ясалган, бинаның тышкы ягы икенче төс алган. Әлеге мәктәпнең узган уку чорындагы уңышлары, киләчәккә планнары белән...
  700
  0
  0
 • 23 сентябрь 2011 - 04:47
  27 сентябрь – газетабызныћ туган кљне
  16 ел књп гомер тњгел кебек. Лђкин газетаныћ беренче саннары белђн хђзергелђрен янђшђ куеп карасаћ, књп нђрсђлђргђ ышануы да читен. Бњген газетаныћ дњрт бите тљсле нђшер ителђ, укучыларныћ књбесе электрон элемтђ аша хђбђрлђшђ, џђр мђкалђ компьютерда ќыела. Журналистларыбыз вакыйгалар урыныннан хђбђрлђрне сђгате-минуты белђн секретариатка ђзерлђп тапшыра. Ђле менђ тагын бер...
  682
  0
  0
 • 23 сентябрь 2011 - 04:38
  Электрон чират эшли
  Узган ел, 2009 ел белђн чагыштырганда, мондый чараларныћ 66 мећгђ артуы билгеле. Шућа књрђ дђњлђт техник тикшерњ станциялђренђ эш аеруча књп. Былтыр алар 666 мећнђн артык автомобильне тикшергђн. Машина йљртњ таныклыгын бирњ џђм аларны алмаштыру кебек эшлђр дђ шактый. Узган ел 172 мећ машина йљртњ таныклыгы бирелгђн, 2003 ел белђн...
  846
  0
  0
 • 23 сентябрь 2011 - 04:37
  Урманда адашучылар коткарылган
  Быел гљмбђ ућу сђбђпле, халык урман итен - гљмбђне кырылып ќыя. Урманнарга, батыраеп, ялгызы да, гаилђ белђн чыгып китњчелђр бар. Урман шулкадђр куе, гљмбђ шулкадђр књп ки, ућыштан башы ђйлђнеп китеп, адашучылар шактый. Ђле ярый хђзер коткаручыларны кесђ телефоныннан чакырып була. Бу кљннђрдђ МЧС хезмђткђрлђренђ эш књп булган: республикада ике...
  810
  0
  0
 • 23 сентябрь 2011 - 04:37
  Пенсияћ њзећнђн торачак
  27 сентябрьдђ Россиядђ яшьлђр љчен бердђм Пенсия грамоталылыгы кљне узачак. Кампаниянећ глобаль максаты - яшьлђр арасында «Булачак пенсияћ бары тик њзећнђн генђ тора! Аны њзећђ лаеклы ит!» принцибына нигезлђнгђн яћа «пенсия культурасын» булдыру. Бу кљнне Пенсия фонды идарђсе хезмђткђрлђре шђџђребез џђм районыбызныћ уку йортларында пенсия тематикасына лекциялђр укыячак.
  1198
  0
  0
 • 23 сентябрь 2011 - 04:34
  Президенттан – машина
  Казанда республика муниципаль берђмлеклђре арасында барган бђйгегђ йомгак ясалды. Ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылды. Бњлђккђ ия булучылар арасында Васильево шђџђр тибындагы бистђ ќирлеге дђ бар. Васильеволылар «Казан - Раифа-Васильево - Свияжск» туристлар маршрутын эшлђгђн џђм аны Татарстанныћ туризм картасына кертергђ карар иткђн. Ошбу проект буенча Васильевода пристань булырга тиеш џђм шуннан туристлар...
  1165
  0
  0
Реклама