Тема дня
 • Бњлђклђњлђр

  Яшел Њзђн муниципаль район башкарма комитетыныћ икътисадый анализ бњлеге ќитђкчесе Семенова Роза Зинуновна «2010 ел нђтиќђлђре буенча муниципаль идарђ итњ тармагында ић яхшы хезмђткђр» исеменђ Татарстан Республикасы муниципаль берђмлеклђр Советы њткђргђн...
  Укылган:1064 тапкыр 0
  28.09.2011 15:10
 • Йљгерњ юлында

  Йљгерњ юлында Узган якшђмбедђ шђџђрдђ џђм районда тагын бер књћелле яћалык булды: «Кросс нации» кысаларында Йљгерњ кљне њткђрелде. Њзенећ сђламђтлеге турында даими кайгыртып яшђњче џђм џђрвакыт сау-сђламђт булырга телђгђн 5 мећнђн артык спортчы катнашты анда.   7 яшьлек...
  Укылган:980 тапкыр 0
  28.09.2011 15:09
 • 27 сентябрь – газетабызныћ туган кљне

  27 сентябрь – газетабызныћ туган кљне 16 ел књп гомер тњгел кебек. Лђкин газетаныћ беренче саннары белђн хђзергелђрен янђшђ куеп карасаћ, књп нђрсђлђргђ ышануы да читен.   Бњген газетаныћ дњрт бите тљсле нђшер ителђ, укучыларныћ књбесе электрон элемтђ аша хђбђрлђшђ, џђр мђкалђ компьютерда ќыела....
  Укылган:855 тапкыр 0
  23.09.2011 07:47
 • Урманда адашучылар коткарылган

  Быел гљмбђ ућу сђбђпле, халык урман итен – гљмбђне кырылып ќыя. Урманнарга, батыраеп, ялгызы да, гаилђ белђн чыгып китњчелђр бар. Урман шулкадђр куе, гљмбђ шулкадђр књп ки, ућыштан башы ђйлђнеп китеп, адашучылар шактый. Ђле ярый хђзер коткаручыларны кесђ телефоныннан...
  Укылган:1088 тапкыр 0
  23.09.2011 07:37
 • Пенсияћ њзећнђн торачак

  Пенсияћ њзећнђн торачак 27 сентябрьдђ Россиядђ  яшьлђр љчен бердђм Пенсия грамоталылыгы кљне узачак. Кампаниянећ глобаль максаты – яшьлђр арасында «Булачак пенсияћ бары тик њзећнђн генђ тора! Аны њзећђ лаеклы ит!» принцибына нигезлђнгђн яћа «пенсия культурасын» булдыру. ...
  Укылган:1033 тапкыр 0
  23.09.2011 07:37
 • Президенттан – машина

  Казанда  республика муниципаль берђмлеклђре арасында барган бђйгегђ йомгак ясалды. Ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылды. Бњлђккђ ия булучылар арасында Васильево шђџђр тибындагы бистђ ќирлеге дђ бар. Васильеволылар «Казан – Раифа–Васильево – Свияжск»...
  Укылган:1258 тапкыр 0
  23.09.2011 07:34
 • Россия металл коючылары – заводта

  Россия металл коючылары – заводта Узган атнада бу предприятиедђ тагын бер њзенчђлекле вакыйга булды. Заводка Россия металл коючыларыныћ Казанда барган X съезды делегатлары килеп, производство белђн танышты. Менђ шунда катнашкан 300 делегатныћ бу кљнне  бер љлеше – Чаллы џђм  Казан...
  Укылган:1263 тапкыр 0
  22.09.2011 09:45
<< Беренчесе < Артка 311 312 313 314 Алга > Соңгысы >>
Страница 313 из 314